Administracja cmentarzy

Administracja cmentarzy

Usługi cmentarne

W ramach usług cmentarnych świadczymy czynności porządkowe (pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń cmentarnych), czynności związane z rozbudową infrastruktury cmentarza oraz czynności administracyjne (nadzór architektoniczno-urbanistyczny, sanitarny, porządkowy, prowadzenie ksiąg, udostępnianie infrastruktury cmentarza) na dwóch podległych nam cmentarzach: w Górecku Kościelnym oraz w Biłgoraju, przy ul. Lubelskiej.

Usługi pogrzebowe

W ramach usług pogrzebowych związanych z chowaniem zmarłych na terenie podległych nam cmentarzy zajmujemy się:

 • przygotowaniem zwłok,
 • przygotowaniem miejsca na cmentarzu/spoczynku ciała,
 • wykonywaniem (kopaniem) grobu,
 • transportem i pochówkiem z asystą pogrzebową,
 • ekshumacją zwłok i szczątek ludzkich,
 • spopielaniem,
 • murowaniem komór grobowych.

Regulacje prawne

Swoją pracę wykonujemy zgodnie z prawem, w oparciu o poniższe ustawy i rozporządzenia:

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską,
 • Kodeks cywilny,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.
JM. LARWA | Firma Kamieniarska
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Punkt Sprzedaży
ul. Włosiankarska 3, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!